ร่วมงานกับเรา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม)

-ไม่กำหนดเพศ

-ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม งานโครงการ หรือ CSR จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ค้างคืนและออกต่างจังหวัดได้

-กล้าแสดงออก มีความสามารถในการนำเสนองาน การประสานงานและสื่อสารได้ดี

-ไม่มีโรคประจำตัว

-ภาษาอังกฤษในระดับดี มีผล Toeic 650 คะแนนขึ้นไป รับพิจารณาเป็นพิเศษ


นักพัฒนาโปรแกรม
 1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบระบบ (SA) รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้เรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL, SQL server
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีความรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP,C#,.Net รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. สามารถสื่อสารกับลูกค้าและในทีมได้
 8. (ยินดีรับ นศ.จบใหม่)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (สิ่งแวดล้อม)
 1. ป.ตรี - ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานเอกสาร 1 ปี ขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต้องค้างคืนได้
 6. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความสามารถด้านการสื่อสาร
เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (Eng)
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ออกต่างจังหวัดได้
 4. สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีมาก คะแนน Toeic = 650 ขึ้นไป
 5. ขับรถยนต์ได้ มีขับขี่
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. ทนกับสภาวะแรงกดดันได้
 8. มีบุคลิกภาพที่ดี
 9. มีประสบการณ์งานด้านการตลาด รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. **หากจบสาขาอื่นๆ แต่มีประสบการณ์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถสื่อสารศัพท์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษได้ รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
ช่างเทคนิค 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ )
 • พ้นสภาพทหารแล้ว
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฟรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงาน(ค้างคืน) ต่างจังหวัดได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม(ตรวจประวัติเอง) และมีผู้ค้ำประกันการเข้าทำงาน
เจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่าง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนวิชาเคมี 20 หน่วยกิตขึ้นไป หรือมีใบรับรองหน่อยกิตวิชาเคมี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิทยาศาสตร์หรือ LAB 0-3 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นเวลานาน (Offshore)
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ ดีมาก
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถสลับวันทำงานได้
 • หากมีความรู้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ผ่านผลสัมภาษณ์ ต้องดำเนินการตรวจประวัติเอง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)
 • เพศ ชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้าน EIA
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โทขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ EIA. 3-5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550 คะแนน)
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring and Audit)
 • เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษด้านน้ำ หรือ อากาศ หรือ กากของเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (หากมี TOEIC มากกว่า 550 คะแนนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ตรวจประวัติก่อนเริ่มงาน)