การศึกษาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความเข้าใจในความต้องการของหน่วยงานเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ในบางครั้งต้องการข้อมูลหรือผลการศึกษาเฉพาะด้านหรือเฉพาะบางช่วงเวลา เพื่อจะนําไปใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ยูเออีพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการดังกล่าว อาทิเช่น การจัดอบรมทั่วไป การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น นอกจากนั้นยูเออียังมีทีมงานที่มีความชํานาญในหลากหลายสาขา กว่า 40 คน เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
  • การบริหารจัดการของเสียชุมชนและอุตสาหกรรม และการพัฒนาแปรรูปใช้ประโยชน์จากของเสียด้วยหลัก 3R และการแปรรูปของเสียเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า
  • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  • การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  • การส่งเสริมยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
  • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  • การศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน