การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

ยูเออีมีความพร้อมและได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมธุรกิจพลังงานโดยมีประสบการณ์การให้บริการกับเจ้าของโครงการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการประเมินโครงการ ตั้งแต่ช่วงเริ่มพัฒนาโครงการไปจนถึงช่วงเตรียมการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้างและดําเนินการ และช่วงการรื้อถอนหลังสิ้นสุดโครงการ/สัมปทาน ดังนี้

  • การศึกษาความเป็นไปได้ (FS)
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (ESIA)
  • การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
  • การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน (TbEIA) และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมสะสม (CIA)
  • การประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ด้านสิ่งแวดล้อม
  • การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (ESA)
  • การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน (DEA)