กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ดัง QR Code หรือผ่านทาง
link กำหนดการ :

04 มิ.ย 2567

อ่านต่อ

UAE เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ที่ งานการประชุมครั้งที่ 9 กับงานประชุมนวัตกรรมสีเขียว และความยั่งยืน" ( 9th International Conference on Green and Sustainable Innovation )


ณ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
#UAE #UAEConsultantTH #UAEBooth #UAEEvent #icgsi2024 #icgsi2024 #environmental #conference #earth #innovation #technology">พบกับเราได้ที่งาน "การประชุมครั้งที่ 9 กับงานประชุมนวัตกรรมสีเขียว และความยั่งยืน"( 9th International Conference on Green and Sustainable Innovation )

ณ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
#UAE #UAEConsultantTH #UAEBooth #UAEEvent #icgsi2024 #icgsi2024 #environmental #conference #earth #innovation #technology

30 พ.ค 2567

อ่านต่อ

โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และโครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด​

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และโครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบด้วย
1. การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์รายบุคคล
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จังหวัดสงขลา
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กรุงเทพมหานคร
4. การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ที่มีต่อโครงการฯ
ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลโครงการ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ​เอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย​
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย

28 พ.ค 2567

อ่านต่อ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE) ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE) ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ในการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

UAE จึงขอเรียนเชิญโรงงานอุตสาหกรรมใน 4 นิคมเป้าหมาย ที่มีความสนใจในการจัดทำ CFO เข้าร่วมโครงการ โดย Download และกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ นำส่งมาที่อีเมล ecostandard01@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ)
ชลธิชา พลายชุม โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 3202
พฤทรา เจริญทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 3213
E-mail : ecostandard01@gmail.com

#กนอ #uaeconsultantTH #CFO #โรงงานอุตสาหกรรม #CarbonFootprint #สิ่งแวดล้อม #โครงการ

17 พ.ค 2567

อ่านต่อ

การจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (หน่วยอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน) ได้มีการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2)เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมใบหยกสกายมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ต้องการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจำโรงงานอุตสาหกรรม เข้ารวมอบรมและทดสอบ จำนวน 29 คนโดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการความขัดแย้ง การจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสังคม (SROI) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

29 มี.ค 2567

อ่านต่อ

งานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย บพข. Circular Economy Management System for Business

งานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย บพข. Circular Economy Management System for Business
วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

สมอ. ร่วมมือ วีกรีน เคยู พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ระดับชาติ สร้างที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินและหน่วยรับรอง พร้อมยกระดับ 26 บริษัท ได้รับการรับรอง เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (UAE) และ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) ได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ ผ่านการอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้มีสมรรถนะในการทำงานเป็นที่ปรึกษา โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (UAE) มีผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตซ. 2 เล่ม 2 - 2564) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ
คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์
คุณชลธิชา พลายชุม
และบริษัทในเครือ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) มีผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตซ. 2 เล่ม 2 - 2564) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
คุณพัฒน์พงษ์ บุตรราช
คุณธีรศาสตร์ แม้นสกุล
ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย บพย.เรื่อง "การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบาย เศรษฐกิจหมุนเวียน"ดำเนินการโดย วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม

06 มี.ค 2567

อ่านต่อ