ยูเออีร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ของ LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Co., Ltd. สปป.ลาว บริษัทในเครือ

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) โดย ดร. วิเทศ ศรีเนตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ของ LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Co., Ltd. สปป.ลาว บริษัทในเครือยูเออี โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ บริษัทที่ปรึกษาด้านห้องปฏิบัติการและบริการสิ่งแวดล้อม LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited (LAO-UAE) ตั้งและจดทะเบียน อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ.2562 ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการขอบเขตงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำแขวงต่างๆ โครงการภาคเอกชน ได้แก่ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
เว็บไซต์ : http://www.lao-uaeconsultant.com/

08 มี.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออีขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ประเมินผลในระดับ A+ ผลงานดีเยี่ยม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้จัดทำการประเมินผลงานคู่ค้ามิตรผล ซึ่งได้พิจารณาจากคุณภาพงาน การส่งมอบงาน การบริการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ยูเออี) ได้รับผลการประเมินผลในระดับ A+ ผลงานดีเยี่ยม ยูเออีขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจากผลการประเมินนำมาส่งต่อให้พนักงานเป็นกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

28 ก.พ 2566

อ่านต่อ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน ระหว่าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมผู้บริหาร ดร.วิเทศ ศรีเนตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน ระหว่าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

17 ก.พ 2566

อ่านต่อ

ยูเออีขอเชิญสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำ (WPMS) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สถานประกอบการอุตสาหกรรม สัมนาในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำ (WPMS) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียนจำนวนจำกัด ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำ (WPMS) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ลงทะเบียนแสกน QR CODE หรือคลิก : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemWnp8duUVxzQDDtAu1AqQ4RlgyNFXcBVc5stVohG4BsDMMw/viewform?fbclid=IwAR0nU0zyEQ_S0tAmcD_1-3o1ihiians9BvKkz2Wt-DKEwjWUygnlXGsZjT8สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวกิตติวรรณ สิงห์แก้ว
โทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 5087
เว็บไซต์ :https://www.uaeconsultant.com/
E-mail : uaeconsultant@uaeconsultant.co.th
UAE จะดำเนินการส่งลิงค์เข้าสัมมนา E-Mail ที่ลงทะเบียน

17 ก.พ 2566

อ่านต่อ

ยูเออีขอเชิญสัมมนา แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (โครงการหรือกิจการด้านอาคาร) ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ฟรี!

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เจ้าของโครงการ สถานประกอบการ หรือนิติ บุคคลผู้มีหน้าที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำและนำส่งรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการด้านอาคารและบริการชุมชน วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
เปิดลงทะเบียนจำนวนจำกัด ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงทะเบียนแสกน QR CODE หรือคลิก : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-maPuc_iEIzHB2FJlDKrtQZVgcZnY7tNFP2CPxEPMwFpU-g/viewform?fbclid=IwAR1jJeS2qcNwgwvcRDRh1m6YgiMyyc_u27ZN55Tvjh-JT3-kNjfYgoXLwY8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวกิตติวรรณ สิงห์แก้ว
โทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 5087
E-mail : uaeconsultant@uaeconsultant.co.th
UAE จะดำเนินการส่งลิงค์เข้าสัมมนา E-Mail ที่ลงทะเบียน

16 ก.พ 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ต้อนรับ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาดูงานและขอรับคำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาดูงานและขอรับคำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม UAE1-1 อาคารเลขที่ 3 และ อาคารเลขที่ 81

10 ก.พ 2566

อ่านต่อ