การสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตามตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ยูเออีมีความสามารถในการให้บริการสํารวจและเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่โครงการของลูกค้าหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยผู้เชี่ยวชาญของยูเออีที่มีทักษะและประสบการณ์ มากกว่า 100 คน พร้อมด้วยเครื่องมือสํารวจภาคสนามและอุปกรณ์มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล พร้อมที่จะบริการทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามของยูเออีที่มีอุปกรณ์ภาคสนามที่ได้มาตรฐาน มีความกระตือรือร้นที่จะบริการลูกค้าด้วยคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในการบริการ ยูเออีให้บริการสํารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม สําหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำ อากาศ ดิน ตะกอน ของเสีย นิเวศวิทยา และสภาวะแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 • คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและกลิ่น
  • คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  • คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด
  • การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
  • คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น แสงสว่าง ความร้อน
  • คุณภาพอากาศภายในอาคาร
  • การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น
  • ระดับเสียง เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน
 • คุณภาพดินและตะกอนดิน
  • คุณภาพดิน (การทดสอบดินและการประเมินพื้นที่)
  • ดินตะกอนชายฝั่ง กากตะกอน
 • คุณภาพน้ำ
  • คุณภาพน้ำผิวดิน
  • คุณภาพน้ำทะเล
  • คุณภาพน้ำใต้ดิน
  • คุณภาพน้ำดื่ม
  • คุณภาพน้ำประปา/น้ำใช้
  • คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
  • คุณภาพน้ำหล่อเย็น
  • คุณภาพน้ำทิ้ง/น้ำเสีย
 • นิเวศวิทยา
  • สัตว์ป่า
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • แพลงก์ตอนพืช
  • แพลงก์ตอนสัตว์
  • สัตว์หน้าดิน
  • ปลาวัยอ่อนและตัวอ่อน
  • มวลชีวภาพและคลอโรฟิลล์
 • ขยะมูลฝอย
  • ขยะจากเทศบาล
  • มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม