การมีส่วนร่วมของประชาชน

นอกเหนือจากการให้บริการทางวิชาการแล้ว ยูเออียังให้บริการ ด้านการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยทีมบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา และมวลชนสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ในงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินงานด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยมีกระบวนการ ดังนี้ การพบปะหารือ การประชุม/สนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมสาธารณะ และการทำแบบสอบถามความคิดเห็น