รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลพระราชทานแห่งความภาคภูมิใจสูงสุด" SMEs Excellence Awards 2021 by TMA and Sasin"
• ประเภทธุรกิจบริการ (Services) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศนียบัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16" ในมิติ
• องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
• การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
• การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ
รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับดี (เหรียญทองแดง)
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รางวัลในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021)
จาก กระทรวงแรงงาน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)
รางวัลผลการปฏิบัติงานด้าน QHSE ดีเด่น ประจำปี 2021 จาก บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)