ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรเวทีที่ 2 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ  ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเวทีที่ 3 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเวทีที่ 4 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเวทีที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ได้ที่:

28 มิ.ย 2567

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 จำนวน 5 เวที ดังนี้เวทีที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวทีที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวทีที่ 3 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองเวทีที่ 4 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองเวทีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ได้ที่ :

28 มิ.ย 2567

อ่านต่อ

โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และโครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด​

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และโครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 ของ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบด้วย
1. การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์รายบุคคล
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จังหวัดสงขลา
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กรุงเทพมหานคร
4. การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ที่มีต่อโครงการฯ
ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลโครงการ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ​เอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย​
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย

28 พ.ค 2567

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กรมท่าอากาศยาน จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ นายนัฐพร เกียงมะโน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 4086 มือถือ 08 5940 4583 อีเมล revisedeiabkairport@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า :  

08 เม.ย 2567

อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

ประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่  

06 มี.ค 2567

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่  

24 ก.พ 2567

อ่านต่อ