ระบบการจัดการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0207) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0063) จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1349/65) จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
(สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี)
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1699) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0416) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก สถาบัน BSI (British Standards Institution)
คุณภาพ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หมายเลขการรับรองเลขที่ FS 712681 จากสถาบัน BSI (British Standards Institution)