ระบบการจัดการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก สถาบัน BSI (British Standards Institution)
คุณภาพ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หมายเลขการรับรองเลขที่ FS 712681 จากสถาบัน BSI (British Standards Institution)