การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นบริการหนึ่งที่ยูเออีพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าของเราปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ ของยูเออี เพื่อจัดทำและส่งมอบรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอและทันตามกำหนดเวลาการให้การสนับสนุนลูกค้าของเราในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ จะดำเนินการผ่านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่า 70 คน ที่ได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในสาขาวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมมลพิษ) ที่พร้อมให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
  • การตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน
  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม