บริษัทในเครือ

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU)
ให้บริการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมภายใน (In House Training) และพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการและเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการที่ขอใช้บริการ

บริษัท ยูเออี-อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จำกัด (UIA)

บริษัท ยูเออี-อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จำกัด (UIA)
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบสารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxins/Furans) และสารมลพิษที่สามารถตกค้างยาวนาน (POPs)

REM-UAE Laboratory and Consultant Company Limited (REM-UAE)

ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า

LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited (LAO-UAE)

LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited (LAO-UAE)
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว