บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำใต้ดิน ดิน และกากตะกอน

เราสร้างความมั่นใจในข้อมูลสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดด้วยการให้บริการผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ ทั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์ บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของเรา ได้รักษามาตรฐานให้เกิดการยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดยการขึ้นและต่อทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เราสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้บริการการทดสอบตัวอย่างมากกว่า 1,300 วิธีทดสอบระดับประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งวิธีทดสอบตามที่ลูกค้าร้องขอเพิ่มเติมอีกด้วย เราสามารถให้บริการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทุกด้าน มากกว่า 5,000 ดัชนี สอดคล้องกับกฎหมายที่ภาครัฐกำหนด และตามที่ลูกค้าต้องการเป็นกรณีไปด้วย

เราได้บริหารจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจการส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพ และตรงเวลา ปัจจุบันพวกเราพนักงานที่มีความชำนาญ และความสามารถด้านห้องปฏิบัติการกว่า 100 คน ทำงานด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ในอาคารห้องปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 876 ตารางเมตร พร้อมให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อสนองความต้องการลูกค้า