ประวัติบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)
เป็นบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยความร่วมมือของเหล่าผู้ชํานาญการด้านต่าง ๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม นักชีววิทยา และนักเคมี ผู้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเริ่มก่อตั้งห้องปฏิบัติการเอกชนที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 32 ปี ที่ยูเออียังคงมุ่งมั่นพัฒนาขอบข่ายการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้วยูเออียังให้บริการด้านการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษานอกเหนือจากห้องปฏิบัติการแก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ปัจจุบันยูเออีมีบุคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 500 คน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงแน่ใจได้ว่า ยูเออีมีศักยภาพและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน บุคลากรยูเออีทุกคนตระหนักถึงค่านิยมองค์กรในการสรรสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีความถูกต้องเป็นกลาง มีจริยธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าทุกรายเป็นความลับ
ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ปัจจุบัน ยูเออี ได้จัดตั้งกลุ่มบริษัทในเครือ ยูเออีกรุ๊ป ประกอบด้วย
ให้บริการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมภายใน (In House Training) และพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการและเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการที่ขอใช้บริการ
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบสารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxins/Furans) และสารมลพิษที่สามารถตกค้างยาวนาน (POPs)
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว