ยูเออี ครบรอบ 33 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”

ครบรอบ 33 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
UAE เติบโตอย่างเเข็งแกร่ง ให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ Environmental One Stop Service
#uaeconsultant

22 ก.ย 2566

อ่านต่อ

เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

ประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) มีบริการด้านงานทดสอบ ดังนี้ • คุณภาพน้ำและน้ำเสีย • คุณภาพน้ำใต้ดิน • คุณภาพน้ำดื่ม • คุณภาพน้ำเสีย • คุณภาพตะกอนดิน ดิน และกากของเสีย • คุณภาพอากาศ • สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ • คุณภาพน้ำทะเล • ด้านนิเวศวิทยา • ด้านจุลชีววิทยา

21 ก.ย 2566

อ่านต่อ

การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในทะเล


ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ">แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตหลักที่สำคัญ และเป็นพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำ และสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของน้ำได้อีกด้วย ถ้าในแหล่งน้ำมีสารประกอบในโตรเจน (Nitrogen) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) มากเกินไปจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช หรือที่เรียกว่า "ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น" (Eutrophication) โดยในการศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอนพืช มีวิธีการเก็บตัวอย่าง ดังนี้

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

19 ก.ย 2566

อ่านต่อ

"สาระน่ารู้ " ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI)

WQI คืออะไร คือ ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) เป็นค่าดัชนีที่บ่งบอกถึงสภาพของน้ำ โดยทั่วไปใช้ในการแสดงคุณภาพน้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ใด เช่น ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก ซึ่งเป็นอีกวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำให้กับประชาชนทราบเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำ ออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคที่เรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB)แอมโมเนียในโตรเจน การประเมินคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและประชาชนเข้าใจสภาพปัญหาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่เกิดขึ้น ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ควรสัมพันธ์กับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ร่วมกัน                                     ที่มา:กรมควบคุมมลพิษดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

22 ส.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซล่าเซลล์

ได้ที่เว็บไซต์ www.uaeconsultant.com">บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้ใช้พลังงานสะอาดจากระบบโซล่าเซลล์ เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมของเราที่ดี "Daily Carbon Credits gained by UAE Solar green energy" UAE สร้างคาร์บอนเครดิตทุกวันด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ "Reduced emissions" เราช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ และ "Carbon Capture" เท่ากับช่วยปลูกต้นไม้ สามารถติดตามข้อมูล "Daily Carbon Credits gained by UAE Solar green energy"ลิงค์วีดีโอ :  https://fb.watch/lulk3SiiYm/?mibextid=cr9u03
ได้ที่เว็บไซต์ www.uaeconsultant.com

02 มิ.ย 2566

อ่านต่อ

ยูเออี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day

#uaeconsultant">บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็น ประธานพิธีเปิดงาน วัน "UAE Safety Day" และมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญความปลอดภัยในการทำงาน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เกมส์ จับคู่ถังดับเพลิงคู่ใจ, เกมส์ ตระหนักรู้ และเกมส์ ปริศนาทายใจ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 #UAESafetyDay
#uaeconsultant

31 พ.ค 2566

อ่านต่อ