สาระน่ารู้ "ก๊าซเรือนกระจก"

"ก๊าซเรือนกระจก" คือกลุ่มก๊าซที่มีความสำคัญต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซ 7 ชนิดที่มีผลต่อระดับอุณหภูมิของโลกโดยตรง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนโตรเจนไอออกไซด์ (N2O), ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)เมื่อก๊าซเรือนกระจกลอยสู่บรรยากาศ จะดูดซับความร้อนไว้ในปริมาณที่เหมาะสมพอที่จะรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้อยู่สบาย แต่ถ้ามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ชั้นบรรยากาศจะกักเก็บรังสีความร้อนไว้มากขึ้น ทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีเป้าหมายในการบรรลุ Net Zero และ Carbon Neutrality นั่นหมายความว่าประเทศมีแผนที่ชัดเจนในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสร้างโลกที่ยั่งยืนขึ้นไปด้วยกัน#UAEConsultantTH #NetZero #GHG #GlobalWarming #GreenHouseGases #ก๊าซเรือนกระจก #ลดโลกร้อน #ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

21 พ.ค 2567

อ่านต่อ

UAE ได้การรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ด้านการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 ( พ.ศ.2534) ครบทุกดัชนี

UAE ได้การรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ด้านการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 ( พ.ศ.2534) ครบทุกดัชนี จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมให้บริการวิเคราะห์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศฯ ครบทุกดัชนี

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : UAE Consultant

#UAEConsultantTH #LAB #WATER #ISO17025 #บริการวิเคราะห์ #วิเคราะห์น้ำดื่ม #ตรวจวิเคราะห์ #น้ำบริโภค

20 พ.ค 2567

อ่านต่อ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE) ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (UAE) ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ในการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

UAE จึงขอเรียนเชิญโรงงานอุตสาหกรรมใน 4 นิคมเป้าหมาย ที่มีความสนใจในการจัดทำ CFO เข้าร่วมโครงการ โดย Download และกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ นำส่งมาที่อีเมล ecostandard01@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ)
ชลธิชา พลายชุม โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 3202
พฤทรา เจริญทรัพย์ โทรศัพท์ : 02-763-2828 ต่อ 3213
E-mail : ecostandard01@gmail.com

#กนอ #uaeconsultantTH #CFO #โรงงานอุตสาหกรรม #CarbonFootprint #สิ่งแวดล้อม #โครงการ

17 พ.ค 2567

อ่านต่อ

UAE ได้จัดอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

UAE ได้จัดอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ และทบทวนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ โดยมีวิทยากรจาก บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้อบรมให้กับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่

#UAEConsultantTH #อบรม #ความปลอดภัย #การใช้ก๊าซ

16 พ.ค 2567

อ่านต่อ

UAE Consultant เปิดบริการใหม่

UAE Consultant เปิดบริการใหม่
พร้อมให้บริการที่ปรึกษาและจัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร(Carbon Footprint for Organization: CFO) ขอบข่ายการให้บริการ
จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการทวนสอบ และขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยอ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14064
Scope 1 การปล่อยโดยตรง
Scope 2 การปล่อยโดยอ้อม (การใช้ไฟฟ้า ไอน้ำ (จากหน่วยงานภายนอก))
Scope 3 การปล่อยโดยอ้อมอื่นๆ เช่น การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การกำจัดของเสีย เป็นต้น
สนับสนุนการจัดทำรายงาน ( 1 พื้นที่/รายงาน)
ประสานงานติดต่อหน่วยงานตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. (จำนวน 1 ครั้ง)
ร่วมให้คำปรึกษาในการแก้ไขรายงานหลังการตรวจประเมิน
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
#uaeconsultantTH #UAEConsultantTH #CFO #คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร #Carbon #สิ่งแวดล้อม #อบรม #ที่ปรึกษา

16 พ.ค 2567

อ่านต่อ

(UAE)” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

“บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE)” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

UAE สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization : CFO) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีวัตถุประสงค์จะสร้างองค์กรคาร์บอนต่ำในการให้บริการแก่ลูกค้า และมุ่งช่วยสังคมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และบริษัทฯ มีเป้าหมายมีส่วนช่วยประเทศลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายของประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินงานให้นโยบายองค์กรคาร์บอนต่ำเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและการให้บริการที่มีส่วนในการบรรเทาและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กร
#UAEConsultantTH #CFO #CarbonFootprintoforganization #คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร #การพัฒนาที่ยั่งยืน #EnvironmentalOneStopService

15 พ.ค 2567

อ่านต่อ