เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

ประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) มีบริการด้านงานทดสอบ ดังนี้ • คุณภาพน้ำและน้ำเสีย • คุณภาพน้ำใต้ดิน • คุณภาพน้ำดื่ม • คุณภาพน้ำเสีย • คุณภาพตะกอนดิน ดิน และกากของเสีย • คุณภาพอากาศ • สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ • คุณภาพน้ำทะเล • ด้านนิเวศวิทยา • ด้านจุลชีววิทยา

11 ก.ย 2563

อ่านต่อ

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

กิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ในวันที่ 6 และ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดย อาจารย์ภคนนท์ พรหมสุวรรณ วิทยากรจากบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด อบรมให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทยูเออี จำนวน 20 คน ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

06 ก.ย 2563

อ่านต่อ

การประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานเสวนาชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ กอน.กรอ. ร่วมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม และโรงงานต้นแบบ บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การประสบความสำเร็จของบริษัท จากการดำเนินการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน อ.สะเดา จ.สงขลา

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเป็นรอบที่ 2 ณ ห้องเจปาร์คฮอล์ โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้แทนกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีคุณสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้แทนจาก บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในวันนี้มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมทั้งสิ้น 79 ท่าน โดยเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เป็นต้น

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ร่วมกับบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ยูเออีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

20 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ยูเออีพร้อมให้บริการตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน โดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) พร้อมให้บริการตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน โดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริษัทยูเออีได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ และขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 ส.ค 2563

อ่านต่อ