ระบบการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การให้บริการด้านการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการให้บริการที่มีความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ทีมงานยูเออีสามารถให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเตือนภัยมลพิษให้กับโครงการของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยําและมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านต่าง ๆ
  • ด้านอุทกวิทยาและด้านคุณภาพน้ำ : น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และนํ้าทะเล
  • ด้านตะกอนดินและการแพร่กระจายของสารเคมี
  • ด้านเสียงสนามบิน และเสียงอื่น ๆ (AEDT,CadnaA)
  • ด้านอากาศ (AERMOD)
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม