ปรึกษาและฝึกอบรม

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในงานทางด้านสิ่งแวดล้อมยูเออีมีความพร้อมสําหรับการอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มพนักงานและบุคลากรของลูกค้าพันธกิจของยูเออีคือ การให้บริการแก่ลูกค้าเฉกเช่นพันธมิตรของเรา เป้าหมายในด้านบริการของเราคือการจัดอบรมเฉพาะด้านและกิจกรรมสร้างเสริมขีดความสามารถ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการในบรรดากิจกรรมเหล่านั้น จะมีหัวข้อจําเพาะตามรายการด้านล่างนี้

 • ด้านที่ปรึกษา
  • เป็นท่ีปรึกษาของห้องปฏิบัติการทดสอบในการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกําหนด ISO/IEC_17025
  • การออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
  • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการฝึกอบรม
  • เทคนิคการทดสอบดัชนีต่าง ๆ
  • ระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกําหนด ISO/IEC_17025
  • หลักสูตรการตรวจประเมินระบบสีเขียวตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 และ 4
  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม