ราชการและรัฐวิสาหกิจ

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ กองทัพเรือ (ทร.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม)
เจ้าของโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดโครงการ
ช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา มีศูนย์ช่วยเหลือและติดตามฯ กระจายภูมิภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
เจ้าของโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
รายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
เจ้าของโครงการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียดโครงการ

ศึกษา เก็บรวบรวม และจัดทำรายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

อ่านต่อ