โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ชื่อโครงการ

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ

ศึกษา เก็บรวบรวม และจัดทำรายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

รูปภาพเพิ่มเติม