ราชการและรัฐวิสาหกิจ

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่
เจ้าของโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช
เจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรธรณี
รายละเอียดโครงการ
ศึกษาและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)
เจ้าของโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และยกระดับกระบวนการทำงานของเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายไตรภาคี และจัดรูปแบบการทำงานของเครือข่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเพื่อสร้างกระบวนการติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่ 15 จังหวัด
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)
เจ้าของโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผ่นพับ เป็นต้น
อ่านต่อ