นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring and Audit)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Monitoring and Audit)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตามตรวจสอบทั่วไป เช่น การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการควบคุมมลพิษ หรืองานผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโครงการต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดทำรายงานและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในโครงการ เพื่อให้งานศึกษามีประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษด้านน้ำ หรือ อากาศ หรือ กากของเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (หากมี TOEIC มากกว่า 550 คะแนนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ตรวจประวัติก่อนเริ่มงาน)
เวลาทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ประสบการณ์)
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้

รูปถ่าย 1 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
ติดต่อสอบถาม
คุณจอย โทร. 0-2763-2828 ต่อ 8865