ใบสมัครงาน

1

ข้อมูลส่วนตัว

Personal Data

2

ประวัติการศึกษา

Education Background

3

ประวัติการทำงาน

Employment Record

4

บุคคลอ้างอิง

Reference

1

ข้อมูลส่วนตัว

Personal Data

1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data

1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data

รายละเอียดครอบครัว / Family Details
จำนวนพี่น้องของท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับพี่น้องของท่าน (About Your’s brother or sisters)