นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้าน EIA

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้าน EIA
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมี ด้านอุตสาหกรรม ด้านคมนาคมขนส่ง และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดทำรายงานและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในโครงการ เพื่อให้งานศึกษามีประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเพศ / อายุ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โทขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ EIA. 3-5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550 คะแนน)
  • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
เวลาทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้

รูปถ่าย 1 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
ติดต่อสอบถาม
คุณวารินทร์ โทร. 0-2763-2828 ต่อ 8865