เจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์พารามิเตอร์ ในกลุ่ม COD,Oiland,TPH
- ช่วยวิเคราะห์ BOD 
- ชั่งสารเคมี
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Solids 
(SS,TDS,TS,MLSS,MLVSS,SET,)
- อาจจะมีออกงาน Offshore ด้วย

คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เรียนวิชาเคมี 20 หน่วยกิตขึ้นไป หรือมีใบรับรองหน่อยกิตวิชาเคมี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิทยาศาสตร์หรือ LAB 0-3 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นเวลานาน (Offshore)
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ ดีมาก
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถสลับวันทำงานได้
  • หากมีความรู้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ผ่านผลสัมภาษณ์ ต้องดำเนินการตรวจประวัติเอง)
เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

และสลับวันหยุด

ค่าตอบแทน
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
วิธีการสมัคร

ส่งประวัติโดยย่อ(CV,Resume) เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. ภาพถ่าย 1 ใบ
7. Resume หรือ CV.
8. สำเนาใบผ่านหรือ หนังสือรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

สามารถติดตามตำแหน่งงานว่างได้อีก1 ช่องทางคือ Facebook 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100040424332752

ติดต่อสอบถาม
คุณจอย โทร. 0-2763-2828 ต่อ 8865