นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานเก็บตัวอย่างด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Air Quality Sampling / Noise and Vibration Sampling / Ecological Quality Sampling / Water Quality Sampling / Soil and Waste Quality Sampling รวมถึงงานต่าง ๆ ในความรับผิดขอบที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
เวลาทำงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ประสบการณ์)
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้

รูปถ่าย 1 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
ติดต่อสอบถาม
คุณจอย โทร. 0-2763-2828 ต่อ 8865