สาระน่ารู้! การดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 สำหรับที่ดินจัดสรร

สาระน่ารู้
การดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80
สำหรับที่ดินจัดสรร
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

#ที่ดิน #ที่ดินจัดสรร #กฎกระทรวง #สิ่งแวดล้อม #มลพิษ #กรมควบคุมมลพิษ

17 ต.ค 2566

อ่านต่อ

UAE Update กฎหมายใหม่

UAE Update กฎหมายใหม่
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการรายงานสรุปผลการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
*สาระสำคัญเกี่ยวข้องงานบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต*
-มีผลบังคับใช้ วันที่ 8 กันยายน 2566
-ให้ผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต ที่ให้บริการการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ส่งรายงานสรุปผลการให้บริการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ
-การรายงานสรุปผลการให้บริการการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมิน ให้เป็นไปตามแบบ กภ.รง.5 /แบบ กภ.รง.8 ดังต่อไปนี้
  >>การรายงานสรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ให้ใช้แบบ กภ.รง.5 ท้ายประกาศนี้
  >>การรายงานสรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการ ให้ใช้แบบ กภ.รง.8 ท้ายประกาศนี้
-การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการส่งรายงานสรุปผลการให้บริการให้ผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแจ้งและการส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือด้วยตนเอง ณ กองความปลอดภัยแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ผู้รับบริการตั้งอยู่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D219S0000000001200.pdf

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official: @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

#uaeconsultant #ตรวจวัดแสงสว่าง #ระดับความร้อน #ระดับเสียง #ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน #Heatstress #Light #Noise #SoundLevelMeter #NoiseDose #OccupationalHealth

10 ต.ค 2566

อ่านต่อ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2566

18 ส.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออีเข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำดื่ม ให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนและได้รับความร่วมมือจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ที่มีห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำดื่มจากก๊อกน้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น รวมทั้งจากเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน มาตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2566

12 ก.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออีจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

UAECSR บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับ ประธานและคณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉาง สามัคคี จังหวัดระยอง โดยจัดขึ้น วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2566 ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด "ยูเออีจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เราได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม" #uaeconsultant #uaecsr

22 มี.ค 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ยูเออี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อดำเนินการตรวจสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

18 ม.ค 2566

อ่านต่อ