จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

Legislation Movement : นานาทัศนะเพื่อการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม เเละ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘

จุลนิติ : กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลและสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ที่มา: วารสารจุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 สำนักกฎหมาย สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

สามารถอ่านเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ https://uaeconsultant0-my.sharepoint.com/.../Eb0mfHq6sAZC...

และ ฉบับเต็ม ได้ในลิงค์ด้านล่าง https://www.senate.go.th/view/93/วารสารจุลนิติ/TH-TH

05 ม.ค 2567

อ่านต่อ

บุคคลในข่าว-การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

บุคคลในข่าว การกุศล - รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ และ ธนาธร สุวิชา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล และ ศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ มาร่วมแข่งด้วย ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566

ที่มา: ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/news/local/2751882?gallery_id=2

04 ม.ค 2567

อ่านต่อ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เข้าร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เข้าร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.) มีกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ปชช. ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
#สิ่งแวดล้อม #วันสิ่งแวดล้อมไทย #uaeconsultant

06 ธ.ค 2566

อ่านต่อ

การลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3 ระหว่าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลนาป่า, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ ยู จำกัด, บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๑ จำกัด, บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด

เพื่อร่วมกันการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนใน พื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยคัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ “คลองสันตะ ไพร” ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและเทศบาลตำบลหนองไม้แดง มีต้นน้ำมาจากเทศบาลตำบลนาป่า โดยความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่โดยรอบให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กนอ. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และชุมชน โดยรอบพื้นที่อีกด้วย

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกวางทอง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ(ชั้น7)

#uaeconsultant

26 ต.ค 2566

อ่านต่อ

การศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม UAE1-1 อาคารเลขที่ 3 และ อาคารเลขที่ 81

25 ต.ค 2566

อ่านต่อ

สาระน่ารู้! การดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 สำหรับที่ดินจัดสรร

สาระน่ารู้
การดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80
สำหรับที่ดินจัดสรร
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

#ที่ดิน #ที่ดินจัดสรร #กฎกระทรวง #สิ่งแวดล้อม #มลพิษ #กรมควบคุมมลพิษ

17 ต.ค 2566

อ่านต่อ