มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

16 ก.พ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. วิเทศ ศรีเนตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ เป็นตัวแทนอาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

30 ก.ค 2564

อ่านต่อ

ยูเออี ให้บริการด้านตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitor) สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า” ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า”

18 ส.ค 2566

อ่านต่อ