Promotion UAE NEW Service ขอมอบราคาพิเศษ ให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่วันนี้ - เดือนธันวาคม 2024 บริการที่ปรึกษาและจัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร(Carbon Footprint for Organization: CFO)

29 พ.ค 2567

Promotion UAE NEW Service
ขอมอบราคาพิเศษ ให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่วันนี้ - เดือนธันวาคม 2024 บริการที่ปรึกษาและจัดอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร(Carbon Footprint for Organization: CFO)

ขอบข่ายการให้บริการ
- บริการจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการทวนสอบ และขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยอ้างอิงกรอบดำเนินงานและขั้นตอนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ISO 14064
Scope 1 การปล่อยโดยตรง
Scope 2 การปล่อยโดยอ้อม (การใช้ไฟฟ้า ไอน้ำ (จากหน่วยงานภายนอก))
Scope 3 การปล่อยโดยอ้อมอื่นๆ เช่น การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การกำจัดของเสีย เป็นต้น
- สนับสนุนการจัดทำรายงาน ( 1 พื้นที่/รายงาน)
- ประสานงานติดต่อหน่วยงานตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. (จำนวน 1 ครั้ง)
- ร่วมให้คำปรึกษาในการแก้ไขรายงานหลังการตรวจประเมิน

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant

#uaeconsultantTH #UAEConsultantTH #CFO #คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร #Carbon #สิ่งแวดล้อม #อบรม #ที่ปรึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พนักงานยูเออีรับการฉีดวัคซีน COVID-19

10 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

ยูเออี ได้รีบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ Update สัดส่วน เข็ม 2

05 ต.ค 2564

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม ด่วนรับจำนวนจำกัด โครงการ 3Rs&KAIZEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ก.พ 2565

อ่านต่อ