ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

09 มิ.ย 2566

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566

UAE Consultant ห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ เรามีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์งานสิ่งแวดล้อม / การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) / การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย/คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป/คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน (แสง เสียง ความร้อน สารเคมี) รวมถึงตัวอย่างอื่นๆ เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพดินและตะกอนดิน กากอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
 Website: http://www.uaeconsultant.com
 E-Mail: uae@uaeconsultant.com Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

20 ส.ค 2563

อ่านต่อ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน ระหว่าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

17 ก.พ 2566

อ่านต่อ

ยูเออี ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

15 พ.ค 2566

อ่านต่อ