ยูเออี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ยูเออี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อดำเนินการตรวจสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

18 Jan 2023

Read

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" และ จับฉลากของขวัญต้อนรับปี 2566

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหารเเละพนักงาน ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ. สำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาด ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญต้อนรับปี 2566 ให้พนักงานอีกด้วย

23 Dec 2022

Read

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล แตนท์ จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดย คุณศราวุฒิ รักพ่อ วิทยากร จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระโขนง อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ให้พนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรมอพยพหนีไฟ และให้ความสำคัญเสมือนเหตุการณ์จริง

08 Dec 2022

Read

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน (Provision of services for the upgrading and promoting the online waste exchange database platform) ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5qm9-9492l5AmWaqW0bIawZwt1-zV3k85s_l6PXO_sRqjoQ/viewform
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องกุญชร ชั้น 3 โรงแรมพลาย ไพร์ม จังหวัดระยอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณรังสรรค์ ขุมเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 3205 หรือ 06 1441 9665
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsan.k@uaeconsultant.co.th

10 Nov 2022

Read

ขอแสดงความยินดี คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ”

ขอแสดงความยินดี คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ในวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

20 Oct 2022

Read

ยูเออี ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระโขนง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระโขนง เข้าสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงระบบวัสดุอุปกรณ์และการฝึกซ้อมอพยพของสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถายนประกอบการพื้นที่เขตพระโขนง ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

18 Oct 2022

Read