การลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3 ระหว่าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลนาป่า, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ ยู จำกัด, บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๑ จำกัด, บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด

เพื่อร่วมกันการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนใน พื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยคัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ “คลองสันตะ ไพร” ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและเทศบาลตำบลหนองไม้แดง มีต้นน้ำมาจากเทศบาลตำบลนาป่า โดยความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่โดยรอบให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กนอ. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และชุมชน โดยรอบพื้นที่อีกด้วย

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกวางทอง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ(ชั้น7)

#uaeconsultant

26 Oct 2023

Read

การศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานและปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม UAE1-1 อาคารเลขที่ 3 และ อาคารเลขที่ 81

25 Oct 2023

Read

สาระน่ารู้! การดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80 สำหรับที่ดินจัดสรร

สาระน่ารู้
การดำเนินงานตามกฎกระทรวง มาตรา 80
สำหรับที่ดินจัดสรร
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

#ที่ดิน #ที่ดินจัดสรร #กฎกระทรวง #สิ่งแวดล้อม #มลพิษ #กรมควบคุมมลพิษ

17 Oct 2023

Read

UAE Update กฎหมายใหม่

UAE Update กฎหมายใหม่
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการรายงานสรุปผลการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
*สาระสำคัญเกี่ยวข้องงานบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต*
-มีผลบังคับใช้ วันที่ 8 กันยายน 2566
-ให้ผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต ที่ให้บริการการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ส่งรายงานสรุปผลการให้บริการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ
-การรายงานสรุปผลการให้บริการการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมิน ให้เป็นไปตามแบบ กภ.รง.5 /แบบ กภ.รง.8 ดังต่อไปนี้
  >>การรายงานสรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ให้ใช้แบบ กภ.รง.5 ท้ายประกาศนี้
  >>การรายงานสรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการ ให้ใช้แบบ กภ.รง.8 ท้ายประกาศนี้
-การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการส่งรายงานสรุปผลการให้บริการให้ผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแจ้งและการส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือด้วยตนเอง ณ กองความปลอดภัยแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ผู้รับบริการตั้งอยู่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D219S0000000001200.pdf

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official: @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

#uaeconsultant #ตรวจวัดแสงสว่าง #ระดับความร้อน #ระดับเสียง #ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน #Heatstress #Light #Noise #SoundLevelMeter #NoiseDose #OccupationalHealth

10 Oct 2023

Read

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2566

18 Aug 2023

Read

ยูเออีเข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำดื่ม ให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนและได้รับความร่วมมือจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ที่มีห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำดื่มจากก๊อกน้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น รวมทั้งจากเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน มาตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2566

12 Jul 2023

Read