บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด แจ้ง เรื่อง การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอแจ้ง
เรื่อง    การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เรียน    ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ

           เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และสิทธิของท่านได้โดยคลิกที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.uaeconsultant.com/th/about/Data_Protection_Policy           ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการประมวลผล (นอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย) โดยสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ที่ อีเมล uae@uaeconsultant.com และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

14 Jun 2022

Read

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป
             จุดตรวจวัดบริเวณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00 น. ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจาก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ประมาณ 8.8 กิโลเมตร โดยติดตามตรวจสอบดังนี้
      1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
      2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
      3. สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.752-1.10 ppm พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศมีค่าได้ไม่เกิน 30 ppm  ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 409-485 ppm ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม  สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ดัชนีที่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ทุกดัชนี สำหรับสารที่สนใจคือ สารสไตรีน พบว่า มีค่า 0.28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.000066 ppm (ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยกำหนดไว้ จึงเทียบเคียงกับค่าแนะนำของสารสไตรีนในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอมริกา สำนักงานภูมิภาค 6 (United State of America Environmental Protection Agency Region 6 Human Health Medium-Specific Screening Levels) โดยพบว่ามีค่าอยู่ในค่าแนะนำดังกล่าว ที่กำหนดให้สารสไตรีนไม่เกิน 1,100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

13 Jul 2021

Read

ยูเออี เฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษ จากเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ในรัศมี 8.8 กม.ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังมีค่าอย่างไร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้นำการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) มีห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล​ ISO/IEC17025 เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ อุดมสุข​ อยู่ในรัศมี 8.8 กม.เป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ โดยตรวจวัด ดัชนี ดังนี้ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ทั้งหมด 78 Compounds ซึ่งรวมทั้ง ดัชนี Styrene และ Benzene โดยวิธี U.S. EPA METHOD TO-15 คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 1 hr,8hrs โดยวิธี NON-DISPERSIVE INFRARED METHOD คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1 hr,24 hrs โดยวิธี NON-DISPERSIVE INFRAREDวิธีตรวจวัดเป็นวิธีตามกฎหมายและมาตรฐาน ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับ ที่10 (พ.ศ.2538) เรื่องกา หนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง โดยตั้งจุดตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ อุดมสุข 41 ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2564 สามารถติดตามผลการตรวจวัด ได้ช่องทาง http://www.uaeconsultant.com FB : UAE Consultant และ Line Official

06 Jul 2021

Read

ฝากร้านอาหารและรีวิวอาหารกับยูเออี

ชวนมา #ฝากร้านอาหารและรีวิวอาหารกับยูเออี เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าย่านบางนา​ อุดมสุข​ ที่ใต้โพสต์นี้เลย เพื่อนๆ คนไหน ที่มีร้านอาหาร เข้ามาฝากร้านส่งต่อความอร่อยไว้ที่นี่เลย สามารถใส่ชื่อร้าน เบอร์ติดต่อ ที่ตั้ง เมนูแนะนำ พร้อมลิงค์ ไว้ได้เลย สำหรับขาชิม ขาช้อป ก็สามารถหาร้านอร่อยๆ ได้ที่โพสต์นี้ หรือจะแชร์โพสต์นี้ให้คนอื่นๆ มาช่วยกันอุดหนุนร้านอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ ให้ผ่านไปด้วยกัน ยูเออีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คน มาช่วยกันอุดหนุนร้านอาหาร และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ คลิก https://www.facebook.com/1194334397274669/posts/5738718316169565/?d=n

30 Jun 2021

Read

United Analyst and Engineering Consultant Company Limited (UAE) donated medical protective clothing and PPE equipment prevent the COVID-19 to the Epidemiology Division Urban Disease Control Institute and the Bureau of Health, Bangkok.

On Friday 3rd April 2020, management team and all staff of United Analyst and Engineering Consultant Company Limited (UAE) gave medical protective clothing, PPE equipment, 300 pieces of face mask and 750 pieces of face shield to prevent the COVID-19, donated to the Epidemiology Division  Urban Disease Control Institute and the Bureau of Health, Bangkok.

03 Apr 2020

Read

United Analyst and Engineering Consultant Company Limited (UAE) donated a shortwave device to Ko Chan Hospital, Ko Chan District, Chonburi.

On Saturday 24th August 2019  Khun Suparatana Jotisakulratana President of United Analyst and Engineering Consultant Company Limited (UAE) donated a shortwave device to Ko Chan Hospital, Ko Chan District, Chonburi.

24 Aug 2019

Read