รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSR

ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบ  

17 Oct 2023

Read

รวมทุกช่องทางติดต่อรับบริการของUAE

รวมทุกช่องทางติดต่อรับบริการของUAE
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อใช้บริการ

Website: https://www.uaeconsultant.com ท่านสามารถกรอกรายละเอียดการขอรับบริการ ตามลิ้งค์นี้ได้เลย: https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

E-mail: uae@uaeconsultant.com

LINE Official: @uaeconsultant

One stop service Tel: 0-2863-2898 หรือ 0-2863-2899

Facebook: uaeconsultant

17 Oct 2023

Read

UAE พร้อมให้บริการด้านการวิเคราะห์

UAE พร้อมให้บริการด้านการวิเคราะห์
-การวิเคราะห์หาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561
-การตรวจวิเคราะห์ ดัชนี Legionell spp. ในตัวอย่างน้ำใช้/น้ำในหอผึ่งเย็น
-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
โดยห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา: https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

#uaeconsultant #ไข่หนอนพยาธิ #แบคทีเรียอีโคไล#น้ำทิ้ง #กากตะกอน #Wastewater #Sediment #parasiticeggs #Ecoli#Legionella #น้ำทิ้งอาคาร#น้ำใช้ #โรงพยาบาล #hospita l#UAE #LABTesting #LAB #ตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย#น้ำทิ้ง

12 Oct 2023

Read

UAE บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณริมรั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Fence line Monitoring)

UAE บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณริมรั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Fence line Monitoring)

มีขอบเขตการให้บริการและความพร้อมทีมสำรวจและการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ดังนี้
-มีความพร้อมการตรวจวิเคราะห์ Benzene & 1,3-Butadiene อ้างอิง Method
◽️Method 325A-Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Source : Sampler Deployment and VOC Sample Collection.
◽️Method 325B-Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Source : Sampler Preparation and Analysis.

-มีความพร้อมด้านทีมสำรวจออกแบบการเลือกตำแหน่งและจำนวนจุดเก็บตัวอย่างบริเวณริม รั้วหรือแนวเขตรอบพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ที่มีประสบการณ์

-มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บและวิเคราะห์

-มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลและจัดทำรายงาน

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

#uaeconsultant #Fencelinemonitoring #fenceline #air #benzene #1,3-butadiene #ริมรั้ว #โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม #Petroleumrefinery

06 Oct 2023

Read

UAE บริการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น โดย การวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test)

UAE บริการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น โดย การวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) โดยมีขอบข่ายการให้บริการ
-สำรวจและเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างกลิ่นบริเวณริมรั้วหรือขอบเขตของแหล่งกำเนิดมลพิษ
การเก็บตัวอย่างกลิ่นจากปล่องระบายอากาศเสีย
-การทดสอบดมกลิ่นโดยผู้ดมกลิ่น (Panelist) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กับหน่วยงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม /กรมควบคุมมลพิษ
-ประเมินผลและจัดทำรายงานค่าความเข้มกลิ่น

ซึ่งอ้างตาม มาตรฐานความเข้มกลิ่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
(1) โรงงาน 23 ประเภท
-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ลงวันที่ 13พฤศจิกายน 2552
-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
-ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554

(2) สถานที่เลี้ยงสัตว์
-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556
-ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556

(3) โรงงานผลิตยาง
-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562

2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(1) โรงงาน 23 ประเภท
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

#ueaconsultant #SensoryTest #ดมกลิ่น #บริการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น #ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม #ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

03 Oct 2023

Read

UAE บริการตรวจสอบสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และจัดทำรายงานประเมินผล ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

UAE บริการตรวจสอบสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และจัดทำรายงานประเมินผล ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559
ขอบข่ายการให้บริการ
-รวบรวมข้อมูลทั่วไปและข้อมูลจำเพาะของโรงงาน
 จำแนกและกำหนดพื้นที่ควบคุมสารอันตราย
 ตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
-ออกแบบ/กำหนดจุดตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
 การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์และสำรวจระดับบ่อ
 การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
 การสำรวจและเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินโดยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างที่ได้รับ   การขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
 การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับ   การขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
 การประเมินระดับการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดิน
 การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
-การกำหนดมาตรการในการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อน
-การเสนอมาตรการในการบำบัดหรือฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
-บริการส่งการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยชนิดหรือประเภทโรงงานที่เข้าข่ายต้องดำเนินการ มี 12 ประเภท
ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559

สามารถติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Line Official : @uaeconsultant
ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

#ueaconsultant #ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน #ดิน #น้ำใต้ดิน #การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน #soil #groundwater #soiland #ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์

03 Oct 2023

Read