(UAE)” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

“บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE)” ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

UAE สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization : CFO) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีวัตถุประสงค์จะสร้างองค์กรคาร์บอนต่ำในการให้บริการแก่ลูกค้า และมุ่งช่วยสังคมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และบริษัทฯ มีเป้าหมายมีส่วนช่วยประเทศลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายของประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินงานให้นโยบายองค์กรคาร์บอนต่ำเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและการให้บริการที่มีส่วนในการบรรเทาและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กร
#UAEConsultantTH #CFO #CarbonFootprintoforganization #คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร #การพัฒนาที่ยั่งยืน #EnvironmentalOneStopService

15 May 2024

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ของการเข้าชม ครั้งนี้1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนรู้การทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม2.เพื่อเรียนรู้งานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ และนิเวศวิทยา3.เพื่อศึกษาโครงการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)4.เพื่อศึกษาดูงานบริการของห้องปฏิบัติการฝ่ายชีววิทยา (จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยา)

08 Apr 2024

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าตรวจสถานที่และรายละเอียดข้อมูลการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการตรวจเยี่ยมสถานที่พร้อมการฟังบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมด้านเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานฯ#UAEConsultantTH #สิ่งแวดล้อม #รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม #EIA #สผ

01 Apr 2024

Read

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567รายละเอียดดังตาราง-สำหรับดัชนีทดสอบอื่นๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการสามารถรับตัวอย่างได้ถึง วันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.-งานส่วนจุลชีววิทยาฯ และ ส่วนสารพิษไม่รับวิเคราะห์ตัวอย่างนอกเหนือวันที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางห้องปฏิบัติการจะรักษาสภาพตัวอย่างไว้และจะวิเคราะห์อีกครั้งหลังจากเปิดทำการเท่านั้น-ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม One Stop Service: 02 763 2898-9 Line Official: @uaeconsultant-ห้องปฏิบัติการเปิดรับตัวอย่างปกติ วันพุธที่ 17 เมษายน 2567

26 Mar 2024

Read

นโยบายบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน Integrated Environmental, Health and Safety Policy

บริษัท ยูในเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะบรรลุการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพและให้ความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้มีส่วน ได้เสีย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริม สภาพทำงานให้พนักงานปลอดภัยและมีสุขภาพดี

07 Mar 2024

Read

กิจกรรม Big Cleaning Day


#uae #bigcleaningday ">กิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) คณะผู้บริหารเเละพนักงาน ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ร่วมกันทำความสะอาด ณ. สำนักงานและบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญต้อนรับปี 2567 ให้พนักงานอีกด้วย

#uae #bigcleaningday

25 Dec 2023

Read