โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs)

งานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี

UAE ขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รางวัล CSR-DIW Award 2022 และรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 มากกว่า 400 โรงงาน ที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

24 Aug 2022

Read

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ประกอบด้วยเวทีที่ 1 (เวทีสำหรับหน่วยงานราชการ) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเวทีที่ 2 (เวทีสำหรับภาคประชาชน) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องสิรินธารา 2 โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
โทรศัพท์ : 089-685-0601
โทรสาร : 0-2763-2830
E-mail: eia.bkairport@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeep_NJr_ywhG--NaJF6dehHkV7Mm99gWXEn-8Vwit8SeNCxQ/viewform

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ : https://drive.google.com/drive/folders/1Jeg3si99bgXpwCwW0F694djKqXrqvAbQ?fbclid=IwAR0y37613gO-CqQxLFgcfqzOVDsqayNHl78r2BSPnn2POf9aGYur031oHrc

ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/eiabkairport/ #บึงกาฬ #สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ

11 Jul 2022

Read

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด จัดอบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคม (CSR DIW)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด จัดอบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคม (CSR DIW) เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมงานอบรมสัมมนาดังกล่าวนี้ด้วย ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง A-511 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

05 Jul 2022

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด แจ้ง เรื่อง การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอแจ้ง
เรื่อง    การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เรียน    ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ

           เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และสิทธิของท่านได้โดยคลิกที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.uaeconsultant.com/th/about/Data_Protection_Policy           ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการประมวลผล (นอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย) โดยสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ที่ อีเมล uae@uaeconsultant.com และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลต่อไปภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

14 Jun 2022

Read

ยูเออี ได้รับรางวัลระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับรางวัลระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 (Zero Accident Campaign 2022) จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) โดย บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เพื่อเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

13 Jun 2022

Read

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

         ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม           โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬhttps://drive.google.com/drive/folders/1yylr8z6uPZG98I_yYDRwoNBNjVZXjN1x?fbclid=IwAR2KdERYLHsRBa0Ad4bhEsEZSVV9-DYyZidjdKYPWANAxE1TvatJMKgPiLw         ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่https://www.facebook.com/eiabkairporthttp://eia-buengkanairport.com/?fbclid=IwAR09Wvs3OKGLlOFk--29I6T_l1atbhCBBoQksHCvSUEjcOdSnqCxusuq9JY
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ #สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ #บึงกาฬ

10 Jun 2022

Read