ภาพบรรยากาศ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูเออี ให้สัมภาษณ์ งานเกียรติยศ รางวัล Bai Po

ภาพบรรยากาศ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ให้สัมภาษณ์ งานเกียรติยศ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ธนาคารไทยพาณิช สำนักงานใหญ่

30 Oct 2020

Read

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านการกิจกรรมการประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA การขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไป ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรอิสระ เข้าร่วมสัมมนา    การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย ได้แก่ Dr. Jeremy Carew-Reid Director of International Centre for Environmental Management International Strategic Environmental Development for Planning ดร. วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ ดร.พรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เรื่อง “โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของไทย”     นอกจากนี้ มีผู้ให้เกียรติร่วมเสวนา เรื่อง SEA: ความหวังใหม่ของการจัดทำแผน? ประกอบด้วย ดร.วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) นายศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะโดยมี ดร.ไชยยศ บุญญากิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ     สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนและนำ SEA มาใช้ในกับการวางแผนพัฒนาประเทศ ผ่านคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน และมี สศช. และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม กพย.      ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง)แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ที่คณะอนุกรรมการ SEA จัดทำ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งได้กำหนดประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทำ SEA ในเบื้องต้น กำหนดประเภทของแผนที่ควรทำ SEA ในเบื้องต้น ได้แก่ 1) แผนด้านคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล 6) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึง รวมทั้ง ที่ประชุม กพย. มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความสำคัญของ SEA และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน      แนวทางในการขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมา สศช. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนให้มีความรู้ความเข้าใจ SEA ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำ SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค จำนวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2562 รวมทั้งจัดทำโครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง รวมทั้งการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทำ ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะต่อไป     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-280-4085 ต่อ 1543 กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

22 Oct 2020

Read

การเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการทดสอบแบคทีเรีย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

เนื่องจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ปรับปรุงการรายงานผลการทดสอบแบคทีเรีย ให้มีความสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำประเภทต่างๆ ที่มีการปรับปรุงในหน่วยงานของประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับพารามิเตอร์ E. coli และ Coliform Bacteria ดังนี้

22 Oct 2020

Read

กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี ตามกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์ภคนนท์ พรหมสุวรรณ จากบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทยูเออี จำนวน 30 คน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

22 Oct 2020

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2015 ด้านห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และรับรองมาตฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สามารถให้บริการที่ตรงต่อความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin จากความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) และการบริหารจัดการด้านสินค้าบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการได้อย่างยอดเยี่ยมในการดำเนินงาน (Operational Best Practice) ยูเออียังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้เชียวชาญในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service)

16 Oct 2020

Read

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) กับ คณะสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 9.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 Sep 2020

Read