ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

         ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม           โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬhttps://drive.google.com/drive/folders/1yylr8z6uPZG98I_yYDRwoNBNjVZXjN1x?fbclid=IwAR2KdERYLHsRBa0Ad4bhEsEZSVV9-DYyZidjdKYPWANAxE1TvatJMKgPiLw         ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่https://www.facebook.com/eiabkairporthttp://eia-buengkanairport.com/?fbclid=IwAR09Wvs3OKGLlOFk--29I6T_l1atbhCBBoQksHCvSUEjcOdSnqCxusuq9JY
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ #สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ #บึงกาฬ

10 Jun 2022

Read

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เดินหน้าศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเร่งรัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทั้งระบบ

    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เดินหน้าศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเร่งรัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทั้งระบบ     สทนช. เผยความก้าวหน้าในการศึกษา SEA ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 10 จังหวัดลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 36 ลุ่มน้ำสาขา เพื่อเป็นกรอบการวางแผน บริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงทั้งระบบ บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำในพื้นที่ ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม รวมถึงการจัดสรรและกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ     สทนช. ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การพัฒนาของลุ่มน้ำสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) พร้อมทั้งจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การป้องกันอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ลดความซ้ำช้อนของแผนงาน และกำหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

26 May 2022

Read

ยูเออี ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการ ทดสอบอาหาร ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง น้ำบริโภค/น้ำอุปโภค/น้ำแข็ง/น้ำหล่อเย็น
 รายการทดสอบLegionella spp. (CFU)Staphylococcus aureus (Detected or not detected/ CFU) ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

24 May 2022

Read

ยูเออี ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ดัชนี PM 2.5

คุณภาพอากาศ PM 2.5 ปัจจุบันยังเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะมีความสัมพันธ์กับอัตราเพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ (ที่มา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

 ยูเออีเห็นความสำคัญ ในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจุบันยูเออีสามารถให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อื่นๆตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Facebook: UAE Consultant

05 Apr 2022

Read

น้องดีพร้อม (D prompt) ขอเชิญชวนรถไฟทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประกวด “สถานีดีพร้อม”

มาแล้วแม่จ๋า... วันนี้น้องดีพร้อม (D prompt) ไม่ได้มาเที่ยว… แต่มาเชิญชวนสถานีรถไฟทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประกวด “สถานีดีพร้อม”… ช่วงที่ผ่านมาพี่ๆ ของน้องดีได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันหลายพื้นที่ ซึ่งได้รับการต้อนรับและตอบรับเป็นอย่างดี ไปชมบรรยากาศกันนะครับ #กรมรางสร้างสุข ด้วยคุณภาพดีพร้อม #DRT creates happiness of stationsคลิปประชาสัมพันธ์https://youtu.be/flpYio0TlCY

30 Mar 2022

Read

วันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2565 รายละเอียดดังตาราง*สำหรับดัชนีทดสอบอื่นๆ จากตารางด้านบนห้องปฏิบัติการสามารถรับตัวอย่างได้ถึง วันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. *ถ้ามีกรณีเร่งด่วน รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ One Stop Service 02 763 2898-9*ห้องปฏิบัติการเปิดรับตัวอย่างปกติ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

30 Mar 2022

Read