ขอเชิญท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook (Facebook live)Page: การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ – SEAhttps://www.facebook.com/SEANESDCเอกสารประกอบการสัมมนาฯhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AehomLzrwfZ_6_2rzf4a6-gQEqsDOss8

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการฯ ได้ตาม Link นี้
https://docs.google.com/forms/d/17EInI91MMSZkZsPzLIbXmPKGzTJDoxbYXalpjVFo4iQ/edit?ts=60f79e43

23 Jul 2021

Read

Promotion fee for chemical spill response

เรียน ลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมและพลาสติก พบว่ามีการปลดปล่อยสารอันตรายและก๊าซพิษ หนึ่งในสารอันตราย คือ สารสไตรีน โมโนเมอร์ (Styrene, Monomer) นั้น จึงมีผลให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในแหล่งต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพดิน ในวงกว้างที่ได้รับผลกระทบ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้นำการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอมอบ การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังตรวจสอบ และสถานประกอบการ​ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ ในราคาพิเศษค่าบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ "ร่วมช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพร้อมกับลูกค้า คือบริการครบวงจรของเรา" ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ : ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น!

08 Jul 2021

Read

อบรมออนไลน์ ฟรี! หัวข้อ “การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารอย่างไรภายใต้ปกติใหม่”

คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและสถานประกอบการ มีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะต่อความสบายของพนักงานเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย UAE Consultant เห็นถึงความสำคัญ จึงจัดอบรมออนไลน์ ฟรี!! ในหัวข้อ “การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารอย่างไรภายใต้ปกติใหม่” ให้กับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร รวมถึงแนวทางการตรวจวัดและการติดตามคุณภาพอากาศในอาคารที่เหมาะสม สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. 64 ในรูปแบบ Live Online คลิก https://forms.gle/vUTuFWLupgDHkd488

25 Jun 2021

Read

ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำเสียฯ

">ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำเสียฯ โครงการดีๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย !! สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และอยุธยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฏหมายมลพิษน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร ดัง linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiE5wbw2e6iVgscEJkxpzDuWKD6n_3HdDfDkrs1cxg7DLydw/viewform"มาร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ให้เป็นน้ำใสกันนะคะ"

23 Jun 2021

Read

Update กฎหมายใหม่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

Update กฎหมายใหม่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย • ยกเลิกฉบับเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ • ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพดินให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้ข้อมูลของคนไทยมาประกอบการคำนวณ • แบ่งคุณภาพดินตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เพื่ออยู่อาศัย เพื่อปกป้องประชาชนที่อยู่อาศัยและ (๒) เพื่อค้าขาย เกษตรกรรม และ อื่นๆ เพื่อปกป้องกลุ่มวัยทำงาน และเกษตรกร • กำหนดมาตรฐานค่า Heavy Metals ๙ ชนิด Volatile Organic Compounds ๑๖ ชนิด Pesticides ๑๒ ชนิด และสารอันตรายอื่นๆ ๔ ชนิด • การเก็บตัวอย่างดิน ด้วยเครื่องมือทำจากวัสดุสังเคราะห์หรือโลหะปลอดสนิม บริเวณพื้นผิวดิน/หรือระดับความลึกต่างๆโดยความลึก ก็จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ ที่ต้องการประเมินการปนเปื้อน รายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/054/T_0020.PDF?fbclid=IwAR2lUecKbPxA4VkRYW66NpxGBkqBXxt1JXIkvK1QW8GvxPwb-pCDFfsbeEA

12 Mar 2021

Read

ยูเออีได้รับการรับรองรายงานการทดสอบ (เพิ่มเติม) ความสามาถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตราฐาน ISO/IEC17025 : 2017

   ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service)   
   ปัจจุบัน ยูเออีได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 : 2017 โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และได้พัฒนาขยายขอบข่ายการได้รับการรับรอง เพิ่มเติม จำนวน 31 รายการ วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ น้ำ น้ำเสีย น้ำทะเล น้ำแข็ง น้ำสระว่ายน้ำ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดิน และกากตะกอน 
   ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

22 Feb 2021

Read