จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

05 Jan 2024

จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

Legislation Movement : นานาทัศนะเพื่อการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม เเละ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘

จุลนิติ : กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลและสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ที่มา: วารสารจุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 สำนักกฎหมาย สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

สามารถอ่านเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ https://uaeconsultant0-my.sharepoint.com/.../Eb0mfHq6sAZC...

และ ฉบับเต็ม ได้ในลิงค์ด้านล่าง https://www.senate.go.th/view/93/วารสารจุลนิติ/TH-TH

More images

Related news

พนักงานยูเออี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

05 July 2021

Read

ยูเออี รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

09 Dec 2021

Read

รวมทุกช่องทางติดต่อรับบริการของUAE

17 Oct 2023

Read