โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563)

18 Sep 2020

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว) เชิญชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ, องค์การบริหารส่วนตำบล, หน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมชมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เป็นที่ปรึกษา ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563) ณ โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ

More images

Related news

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

10 June 2022

Read

ยูเออี ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”

20 Sep 2022

Read

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

24 July 2023

Read