ประชาสัมพันธ์ ยูเออี บริการตรวจวัดค่าค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ออนไลน์ (BOD COD Online Testing)

25 Jan 2023

ประชาสัมพันธ์
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) บริการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี (BOD COD Online) ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 โรงงานไหนบ้างที่ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่า BOD COD Online ?
โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป หรือโรงงานที่มีความสกปรกในรูปของปริมาณ BOD ช่วงไหลเข้า (Influent BOD Load) ตั้งแต่ 4,000 กก. ต่อวันขึ้นไป ** ไม่หมายความรวมถึงน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) จากกระบวนการหล่อเย็นซึ่งเป็นการระบายความร้อนเท่านั้น และไม่มีการปนเปื้อนในกระบวนการที่ทําให้เกิดความสกปรกในรูปของ BOD หรือ COD

 โรงงานที่เข้าข่ายตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้ โรงงานที่ต้องมีระบบบําบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550

 ประกาศมีผลบังคับใช้และรายงานค่าความคลาดเคลื่อนฯ (ครั้งแรก) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

 #uaeconsultant

More images

Related news

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยูเออี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

16 Sep 2020

Read

ชวนชม “กัลปพฤกษ์” งามสะพรั่ง ณ UAE

17 Mar 2021

Read

UAE Consultant พร้อมให้บริการ การตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมี ระดับแสงสว่าง ระดับเสียง ระดับความร้อน

17 Jan 2022

Read