สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

27 Sep 2022

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน”

จัดสัมมนาวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เวลา 09.00 - 12.30 น.

ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่

https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSezhn_BaVQskjTuxGchbWg7RKNqHZDsGhwga8VZXFB_r-mL6Q%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3hYaN2kcavqIyW4ywpLYLui6x90287K4Jx7gdvqwIAVESKpmeFlf7tF64&h=AT2MuCyugsZo1gOw80mDZ7GvM0HJ6JzCyboyXRyVuhzNSQR4sDwqrEjcBxsKU_TDb0L1_kuQN5k_6XkAe6QgGudx70aYiaRwIrObhTn9SB7WjuuS5F_qtobsdWN9CZpZax8z9HMXg-Q4QN8FAB3yWMSubVon2O7VYPBTc6uKjmFaU_Ps2DiFthn8l-z6C1C88rQz9M29yksuqvmNe0lf5tLnHocKN8JCX2sbqIYyO9_Med7JAEcT1sWfFLoUNvn7blcpJ0sbi0QkxxsdYm0ndkkl3g

สำหรับท่านที่ลงทะเบียน จะได้เอกสารประกอบการบรรยาย และ LINKการเข้าร่วมสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด 02-7632828 ต่อ 3003 หรือ 3000 (คุณนพวรรณ หรือ คุณมัชฌิมา)

More images

Related news

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทยูเออี ให้สัมภาษณ์ผ่าน podcast รายการ Boss Eye View

04 Nov 2020

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ตามสิทธิ์ของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33

16 Aug 2021

Read

ยูเออี ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

24 May 2022

Read