UAE ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการได้รับรางวัล 3R และ Kaizen จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2565

09 Sep 2022

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 3R และ Kaizen จนได้รับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปีนี้ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565 โดยมี นางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ริเริ่มและดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs กล่าวคือ Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีการนำของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) กรอ. จึงได้จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ และการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการของเสียภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานแบบบูรณาการ อันเป็นแนวทางให้แก่โรงงานในการนำตัวอย่างการปฏิบัติของโรงงานที่ดีไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จต่อไป สำหรับพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานอื่น ๆ ทั้งนี้ มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 43 เลขทะเบียนโรงงาน ซึ่งผลสำเร็จทุกโรงงานผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โดยได้รับรางวัลอันประกอบด้วย

โดย กรอ. ยังคงเดินหน้าจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทำระบบการจัดการของเสียที่ดีตั้งแต่ต้นทาง พยายามลดการเกิดของเสียจากแหล่งกำเนิดให้เหลือน้อยที่สุด และหาแนวทางหรือวิธีการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดตามหลักวิชาการและสอดคล้องข้อกฎหมาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ที่มาข้อมูลและภาพ : จากเพจกรมโรงงานอุตสาหกรรม

More images

Related news

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบรางวัล Bai Po Awards by Sasin ครั้งที่ 16 ออกอากาศรายการ เช้านี้ประเทศไทย ทางช่อง 5

04 Dec 2020

Read

ยูเออี เฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษ จากเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

06 July 2021

Read

Promotion fee for chemical spill response

08 July 2021

Read