ยูเออีให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test

07 Feb 2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,

UAE ขอประชาสัมพันธ์ บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้ขยายการให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (Cleaning Validation) พื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food Contact Surface) เช่น พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร มือพนักงาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เป็นต้น เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะและบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

อ้างอิง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 9
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

More images

Related news

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

20 Aug 2020

Read

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่โพแทช

22 Jan 2021

Read

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ส่วนลดสูงสุด 32%

20 Sep 2022

Read