ยูเออีให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test

07 Feb 2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,

UAE ขอประชาสัมพันธ์ บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้ขยายการให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (Cleaning Validation) พื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food Contact Surface) เช่น พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร มือพนักงาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เป็นต้น เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะและบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

อ้างอิง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 9
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

More images

Related news

UAE บริการตรวจสอบสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และจัดทำรายงานประเมินผล ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

03 Oct 2023

Read

กิจกรรม Big Cleaning Day

25 Dec 2023

Read

ตัวเเทนจากยูเออีได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า

24 May 2024

Read