ยูเออี จัดอบรมการทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย (Working at Height and Rescue)

24 Mar 2023

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) จัดอบรมการทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย (Working at Height and Rescue) ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีพนักงานเข้าอบรมทั้งหมด 30 ท่าน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเข้าปฏิบัติบนที่สูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว นอกจากพนักงานทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยแล้ว ยังสามารถกู้ภัยเมื่อตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วย
 #uaeconsultant

More images

Related news

UAE is Ready to Provide Factory Odor Testing Services by Sensory Test.

11 Aug 2020

Read

FREE WEBINAR แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย

21 June 2023

Read

การลงนามบันทึกความร่วมมือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3

26 Oct 2023

Read