ยูเออี ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

05 Apr 2023

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 รายละเอียดดังตาราง

 

More images

Related news

Activity picture for introduction the information of project to management team that related to the project study of suitability design and analyze the project

04 May 2020

Read

ยูเออี ได้รีบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ Update สัดส่วน เข็ม 2

05 Oct 2021

Read

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมร่วมกับเอกชน ระหว่าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

17 Feb 2023

Read