ยูเออี ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ดัชนี PM 2.5

05 Apr 2022

คุณภาพอากาศ PM 2.5 ปัจจุบันยังเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะมีความสัมพันธ์กับอัตราเพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ (ที่มา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

 ยูเออีเห็นความสำคัญ ในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจุบันยูเออีสามารถให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อื่นๆตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Facebook: UAE Consultant

More images

Related news

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

30 July 2021

Read

แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

21 Oct 2021

Read

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด จัดอบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อสังคม (CSR DIW)

05 July 2022

Read