ยูเออีให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test

07 Feb 2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,

UAE ขอประชาสัมพันธ์ บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้ขยายการให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (Cleaning Validation) พื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food Contact Surface) เช่น พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร มือพนักงาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เป็นต้น เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะและบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

อ้างอิง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 9
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

More images

Related news

ประชาสัมพันธ์ บริการใหม่ ของห้องปฏิบัติการทดสอบได้พัฒนาการให้บริการด้านความเป็นพิษต่อนิเวศแหล่งน้ำ (Aquatic Eco-toxicity Testing Service)

01 Sep 2021

Read

ยูเออี ยินดีต้อนรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

07 June 2023

Read

เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

21 Sep 2023

Read