ยูเออีให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test

07 Feb 2022

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,

UAE ขอประชาสัมพันธ์ บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้ขยายการให้บริการวิเคราะห์เชื้อในตัวอย่าง Swab test การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (Cleaning Validation) พื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food Contact Surface) เช่น พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร มือพนักงาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เป็นต้น เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะและบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

อ้างอิง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898 - 9
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com

More images

Related news

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

27 Jan 2021

Read

กำหนดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

21 Feb 2022

Read

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2

16 Dec 2022

Read